Dokumenty


Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych:

 1. Umowa zbycia stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego lub użytkowego

  • numer księgi wieczystej,
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
  • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych po 1 stycznia 2007 roku) albo w spadku lub zasiedzenia - wymagane jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie to było (opcjonalnie):
   • zwolnione od podatku,
   • należny podatek został zapłacony,
   • zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
  • dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności,
  • w przypadku osób prawnych:
   • numer KRS,
   • umowa/statut spółki,
   • uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości (gdy jest wymagana).
  • świadectwo charakterystyki energetycznej (jeśli zostało sporządzone),
  • dodatkowo, według uznania stron - zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu, potwierdzenie na piśmie zapłaty podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste) i opłat czynszowych.
 2. Umowa zbycia nieruchomości gruntowej (działki)

  • numer księgi wieczystej,
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
  • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych po 1 stycznia 2007 roku) albo w spadku lub zasiedzenia - wymagane jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie to było (opcjonalnie):
   • zwolnione od podatku,
   • należny podatek został zapłacony,
   • zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
  • wypis z rejestru gruntów (wydaje właściwy Starosta Powiatowy lub w miastach na prawach powiatu Prezydent Miasta),
  • wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy odłączamy działkę i zakładamy dla niej nową księgę wieczystą (wydaje właściwy Starosta Powiatowy lub w miastach na prawach powiatu Prezydent Miasta),
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku takiego planu na danym obszarze (wydaje właściwy Urząd Gminy lub Miasta),
  • zaświadczenie dotyczące uchwały o rewitalizacji z którego wynika, czy nieruchomość nie jest położona na obszarze objętym przez gminę uchwałą o rewitalizacji ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji lub zaświadczenie o braku tej uchwały (wydaje właściwy Urząd Gminy lub Miasta),
  • zaświadczenie o uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (wydaje właściwy Starosta Powiatowy lub w miastach na prawach powiatu Prezydent Miasta),
  • dowody osobiste lub paszporty osób biorących w udział w czynności,
  • w przypadku osób prawnych:
   • numer KRS,
   • umowa/statut spółki,
   • uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości (gdy jest wymagana),
  • dowód zapłaty podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (dodatkowo, według uznania stron),
  • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego (jeśli zostało sporządzone),
  • dodatkowo, według uznania stron - zaświadczenie o braku osób zameldowanych w budynku (jeżeli nieruchomość jest zabudowana), potwierdzenie na piśmie zapłaty podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste) i opłat za media.
 3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  • numer księgi wieczystej, jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa,
  • zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu (w przypadku, gdy ma być założona księga wieczysta dla spółdzielczego prawa - zaświadczenie Spółdzielni o położeniu i powierzchni lokalu zawierające informację o numerze księgi wieczystej dla działki i budynku, w którym znajduje się lokal, a ponadto wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości gruntowej, z którą związane jest zbywane prawo),
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
  • w przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych po 1 stycznia 2007 roku) albo w spadku, wymagane jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie to było (opcjonalnie):
   • zwolnione od podatku,
   • należny podatek został zapłacony,
   • zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
  • dowody osobiste lub paszporty osób biorących w udział w czynności,
  • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego (jeśli zostało sporządzone),
  • w sytuacji, gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ma być założona księga wieczysta - dodatkowo należy przedłożyć wypis z rejestru gruntów do celów prawnych (wydaje właściwy Starosta Powiatowy lub w miastach na prawach powiatu Prezydent Miasta),
  • dodatkowo, według uznania stron - zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu.
 4. Akt poświadczenia dziedziczenia

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • numer PESEL spadkodawcy,
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wszystkich osób wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych (w przypadku osób, które na skutek zawarcia małżeństwa zmieniły nazwisko – odpis skrócony aktu małżeństwa, w pozostałych przypadkach – odpis skrócony aktu urodzenia),
  • testament (jeśli został sporządzony),
  • numery ksiąg wieczystych nieruchomości, których właścicielem był spadkodawca,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy,
  • umowy zrzeczenia się dziedziczenia - jeżeli były sporządzane,
  • dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności notarialnej,
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.