Świadecto energetyczne


Od marca 2015 roku obowiązuje nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Dokumentem zawierającym te informacje jest, tak zwane świadectwo energetyczne. Określa ono zapotrzebowanie energetyczne danego budynku lub lokalu, niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (tj. zużyciem energii na potrzeby ogrzewania, przygotowaniem ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetleniem pomieszczeń). Świadectwo jest sporządzane na podstawie stałych cech budynku, które wynikają z jego przeznaczenia i standardu, oraz z zastosowanych w nim systemów instalacyjnych. Dokument jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Może go sporządzić każda osoba posiadająca odpowiednie do tego uprawnienia.

Przy zbywaniu nieruchomości właściciel przekazuje nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej. W przypadku, gdy zbywca nie wywiąże się z powyższego obowiązku nabywca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności, wezwać pisemnie poprzedniego właściciela do przekazania dokumentu w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie przekazane, nabywca może w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie tego świadectwa na koszt zbywcy.