Księgi wieczyste


CO TO SĄ KSIĘGI WIECZYSTE?

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Zapewniają one podstawę bezpieczeństwa obrotu tymi nieruchomościami. Rejestr Ksiąg Wieczystych jest jawny, a prowadzą go odpowiednie, według miejsca położenia nieruchomości, wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

Każda księga wieczysta zawiera zbiór dokumentów, które stanowią podstawę wpisów w księgach wieczystych. Na ich podstawie, wszystkie informacje są wprowadzane do systemu komputerowego. Aby zapoznać się z treścią księgi wieczystej musimy znać jej numer. Numer księgi wieczystej obejmuje:

  • czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona,
  • numer według repertorium ksiąg wieczystych,
  • cyfrę kontrolną.

Nie ma możliwości sprawdzenia księgi wieczystej na podstawie numeru działki albo nazwiska właściciela nieruchomości.

Aby sprawdzić stan prawny danej księgi wieczystej należy, w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego, pobrać odpis z tej księgi. Można również samodzielnie sprawdzić księgę wieczystą w elektronicznym systemie ksiąg wieczystych:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych. Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy i wyciągi z ksiąg wieczystych, a także zaświadczenia o ich zamknięciu. Dokumenty wydane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych mają moc dokumentów urzędowych.

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego można złożyć wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej. Centralna Informacja umożliwia samodzielne wydrukowanie tego dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Tak wydrukowany dokument ma moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiada cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

JAK PRZEGLĄDAĆ ELEKTRONICZNĄ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ?

Centralna Informacja umożliwia przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym. Każdy może samodzielnie przeglądać księgę wieczystą, po wpisaniu jej numeru do systemu. Wydruk księgi wieczystej ma wartość jedynie informacyjną i nie posiada mocy dokumentu wydawanego przez sąd.

W celu sprawdzenia stanu prawnego księgi wieczystej należy wejść na stronę internetową:
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/.

Aby móc przeglądać księgę, należy wpisać numer księgi wieczystej oraz rozwiązać zagadkę logiczną (albo wpisać jakieś litery/cyfry). Następnie zatwierdzić poprzez kliknięcie niebieskiego przycisku „Szukaj”.

Pojawi się okno, w którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości: jej położenie, a także imiona i nazwiska właścicieli. Te ogólne dane utwierdzają nas w pewności, że nie doszło do pomyłki numeru i będziemy przeglądać właściwą księgę wieczystą.

Następnie możemy wejść na „Przeglądanie aktualnej treści KW”, gdzie znajdziemy informacje o aktualnym stanie księgi, albo na „Przeglądanie zupełnej treści KW”, gdzie znajdują się, prócz aktualnej treści, wszystkie historyczne wpisy dokonane w tej księdze wieczystej.

Po wejściu na „Przeglądanie aktualnej treści KW”, zostaniemy przekierowani na stronę zawierającą szczegółową treść naszej księgi wieczystej.

Księgi wieczyste składają się z czterech działów, przy czym dział pierwszy (I) zbudowany jest z dwóch części: działu I-O oraz działu I-Sp. Każdy dział podzielony jest na rubryki i pola. Rubryki i pola mogą być podzielone odpowiednio na podrubryki i podpola.

Najpierw trafiamy do działu I-O. Dowiemy się z niego z jakim rodzajem nieruchomości mamy do czynienia, np. czy jest to działka ewidencyjna, czy też mamy do czynienia z lokalem lub też spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Dział ten zawiera również istotne informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości, takie jak: numer działki, jej położenie, oznaczenie oraz obszar.

Dział I-Sp zawiera spis praw związanych z własnością. To w nim wpisuje się, jakie prawa przysługują właścicielom (lub wieczystym użytkownikom) danej nieruchomości.

Elektroniczna Księga Wieczysta

Kolejny dział, Dział II poświęcony jest własności. Karta ta dotyczy oznaczenia właściciela (lub właścicieli), użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jeśli właścicielami nieruchomości jest więcej osób, w dziale tym znajdziemy informację o tym, jakie udziały im przysługują.

Elektroniczna Księga Wieczysta

Dział III – Prawa i roszczenia

Znajdziemy tu informacje o wpisach dotyczących wszelkich praw i roszczeń.

Elektroniczna Księga Wieczysta

Dział IV zawiera informacje na temat hipotek obciążających daną nieruchomość. Znajdziemy tam informacje na temat rodzaju hipoteki, jej wysokości oraz podmiotu, na rzecz którego hipoteka jest wpisana.

Elektroniczna Księga Wieczysta