Spadki


JAK PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE SPADKOWE?

Aby rozpocząć postępowanie spadkowe, należy złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Od marca 2009 roku istnieje drugi sposób, aby potwierdzić prawo spadkobiercy do spadku. Mowa o notarialnym poświadczeniu dziedziczenia. Akt Poświadczenia Dziedziczenia ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu stwierdzające prawo do spadku. Różnica polega na tym, że załatwianie sprawy spadkowej drogą sądową trwa dłużej niż u notariusza. Ponadto Akt Poświadczenia Dziedziczenia można sporządzić u dowolnego notariusza, bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (jak to ma miejsce w postępowaniu sądowym). Spadkobiercy nie muszą również składać żadnych wniosków oraz pism procesowych. Wystarczy tylko dostarczyć odpowiednie dokumenty i osobiste stawiennictwo wszystkich spadkobierców, zarówno ustawowych jak i testamentowych.

CO TO JEST ZACHOWEK?

Zachowek chroni najbliższych członków rodziny testatora, którzy dziedziczyliby spadek na podstawie ustawy, ale zostali pominięci w testamencie albo spadkodawca za życia przekazał swój majątek innym osobom. Osobie uprawnionej z tytułu zachowku przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej.

KOMU PRZYSŁUGUJE ZACHOWEK I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?

Zachowek przysługuje małżonkowi, zstępnym (dzieciom, lub w wypadku gdy dziecko nie żyje - dalszym jego następcom) oraz wstępnym zmarłego (rodzicom). Wysokość zachowku wynosi dla nich 1/2 (lub 2/3 w przypadku osób małoletnich lub osób trwale niezdolnych do pracy) wartości udziału, jaki przypadłby tym osobom, gdyby byli powołani do spadku. Rodzeństwo spadkodawcy nigdy nie jest uprawnione do zachowku.

Aby ustalić wysokości zachowku, należy wpierw określić wartości całego majątku spadkodawcy, od którego ów zachowek ma być wyliczony. Składa się na niego nie tylko to, co zmarły pozostawił w chwili śmierci, ale również darowizny, także te, poczynione na rzecz osób obcych, dokonane do 10 lat wcześniej.

Z roszczeniem o zapłatę zachowku oraz z roszczeniem o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń można wystąpić w ciągu pięciu lat od ogłoszenia testamentu, a z roszczeniem o uzupełnienie zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny wystąpić można w ciągu pięciu lat od chwili śmierci.

KIEDY PRZYSŁUGUJE ZACHOWEK?

Każda osoba uprawniona do zachowku, może się o niego starać w przypadku, gdy nie otrzymała należnej jej ustawowo części spadku, ani na skutek dziedziczenia, ani na skutek darowizny poczynionej przez spadkodawcę jeszcze za życia, a zaliczanej do spadku. Może również wystąpić sytuacja, gdy uprawniony nie uzyskał całego należnego mu spadku. Wówczas przysługiwać mu będzie roszczenie o jego uzupełnienie. Osoba, która ma prawo do zachowku, nie może zażądać wydania rzeczy wchodzącej w skład spadku. Może jedynie domagać się zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

CO TO JEST WYDZIEDZICZENIE?

Spadkodawca, spisując testament, może uprawnionego do zachowku, pozbawić tego prawa. Wydziedziczenie konkretnej osoby nie skutkuje jednak pozbawieniem praw do zachowku jego zstępnych. Testament powinien zawierać przyczynę wydziedziczenia. Wydziedziczenie może nastąpić tylko w określonych ustawowo sytuacjach, to jest:

 • jeśli uprawniona do zachowku osoba, wbrew woli spadkodawcy, postępuje w sposób rażąco niezgodny z obowiązującymi normami społecznymi (np. jest alkoholikiem, narkomanem lub czerpie środki utrzymania z nielegalnych źródeł, itp.);
 • jeśli uprawniony do zachowku dopuścił się względem spadkodawcy lub najbliższych mu osób, umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności bądź obrazy czci;
 • jeśli uprawniony do zachowku uporczywie i umyślnie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

CO TO JEST ZAPIS WINDYKACYJNY?

W testamencie, spisanym w formie aktu notarialnego, można umieścić zapis, z którego będzie wynikać, iż w chwili śmierci testatora, własnością zapisobiercy windykacyjnego staną się, należące do zmarłego konkretne przedmioty. Osoba wskazana w testamencie może, ale nie musi, być spadkobiercą. Najważniejszą cechą zapisu windykacyjnego jest to, że wywołuje skutek rzeczowy w chwili otwarcia spadku. Zapisobierca, z chwilą śmierci testatora, nabywa składnik majątku i staje się jego prawowitym właścicielem. Fakt nabycia zapisu windykacyjnego musi zostać potwierdzony przez sąd postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub przez notariusza w Akcie Poświadczenia Dziedziczenia. Zapis windykacyjny jest bezskuteczny wówczas, gdy w chwili otwarcia spadku, przedmiot zapisu należał do spadkodawcy, a ten nie był zobowiązany do jego zbycia, w związku z jakąkolwiek inną podstawą prawną.

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM ZAPISU WINDYKACYJNEGO

Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być:

 • rzeczy oznaczone co do tożsamości,
 • prawa majątkowe, które mogą być zbyte,
 • przedsiębiorstwo gospodarcze lub gospodarstwo rolne,
 • ustanowienie, na rzecz zapisobiorcy, użytkowania lub służebności.

JAK ODRZUCIĆ SPADEK?

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może:

 • przyjąć spadek wprost, bez ograniczenia odpowiedzialności za długi,
 • przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności (jest to tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza)
 • odrzucić spadek.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno zostać złożone przez spadkobiercę w ciągu sześciu miesięcy od chwili, gdy dowiedział się o powołaniu do spadku. Brak takiego oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Jednak w przypadku spadków otwartych przed dniem 18 października 2015 roku (gdy śmierć nastąpiła przed tą datą) brak oświadczenia skutkuje przyjęciem spadku wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe.

CO TO JEST ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA?

Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa zawarta pomiędzy spadkobiercą ustawowym, a przyszłym spadkodawcą. Po śmierci spadkodawcy, osoba, która podpisała z nim umowę oraz jej zstępni, zostają wyłączeni od dziedziczenia (tak jakby nie dożyli chwili otwarcia spadku). Umowa ta musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzec się dziedziczenia nie może Gmina i Skarb Państwa, gdyż jako spadkobiercy powołani do spadku w ostatniej kolejności, nabywają spadek niezależnie od swojej woli.

KOLEJNOŚĆ DZIEDZICZENIA USTAWOWEGO

Polskie prawo spadkowe określa kolejność, w jakiej spadkobiercy ustawowi są powoływani do spadku.

 1. DZIECI I MAŁŻONEK
  W pierwszej kolejności do spadku zostają powołane dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednak ułamkowa część spadku przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4. Przykład: Jeśli mąż pozostawił żonę i dwoje dzieci, to wszyscy otrzymają po 1/3 spadku. Jeśli jednak pozostawiłby żonę i czworo dzieci, to żona otrzyma 1/4 spadku a czworo dzieci pozostałe 3/4 spadku.
 2. DZIECI ZMARŁEGO DZIECKA
  Gdy jedno z dzieci spadkodawcy umiera przed rodzicem, jego udział spadkowy po zmarłym rodzicu, przypada jego dzieciom (wnukom spadkodawcy), w częściach równych. Przykład: Jeżeli spadkodawca miał żonę, cztery córki i wnuczęta, a w tym dwoje wnucząt, będących dziećmi zmarłego syna, to:
  - żona spadkodawcy dziedziczy ¼ część spadku,
  - każda z czterech córek otrzymałaby po 3/20 części spadku,
  - dzieci zmarłego syna dziedziczą 3/20 części spadku (innymi słowy, wnuki stają się spadkobiercami w miejsce swego ojca),
  - dzieci żyjących córek nie są brane pod uwagę jako spadkobiercy.
 3. DZIECI
  Jeżeli małżonek zmarłego również nie żyje, wówczas cały spadek przypada (w częściach równych) dzieciom spadkodawcy.
 4. MAŁŻONEK I RODZICE
  W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych (dzieci naturalnych oraz przysposobionych), do spadku zostają powołani małżonek oraz rodzice. Udział każdego z rodziców, który dziedziczy wraz z małżonkiem, wynosi 1/4 spadku.
 5. RODZICE
  Rodzice przejmują cały spadek, gdy spadkodawca nie miał dzieci, ani małżonka.
 6. RODZIC I RODZEŃSTWO
  W razie, gdy jedno z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku, to w jego miejsce wchodzi rodzeństwo spadkodawcy. Dziedziczą oni, po równo, część przypadającą rodzicowi. Udział małżonka, który dziedziczy wraz z rodzicami, rodzeństwem, czy zstępnymi rodzeństwa współmałżonka, zawsze wynosi połowę spadku. Przykład: Jeśli spadkodawca pozostawia żonę, matkę oraz trzy siostry to:
  - ½ spadku przypada jego żonie,
  - ¼ spadku przypada jego matce,
  - ¼ spadku przypada jego trzem siostrom.
 7. DZIECI RODZEŃSTWA
  W sytuacji, gdy jedna osoba z rodzeństwa nie żyje, a posiadała prawo do spadku, to w jej miejsce wchodzą jej dzieci.
 8. MAŁŻONEK
  Małżonek spadkodawcy przejmuje całość spadku, gdy zmarły współmałżonek nie posiadał dzieci, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa.
 9. DZIADKOWIE
  Jeśli spadkodawca w chwili śmierci nie posiadał dzieci, małżonka, rodzeństwa i rodziców, do spadku zostają powołani jego dziadkowie. Jeżeli jedno z dziadków nie żyje, to udział spadkowy przypada jego zstępnym (dalszym krewnym spadkodawcy). W sytuacji, gdy zmarły dziadek lub babcia nie posiadali innego potomstwa, to udział w spadku przypada żyjącym dziadkom.
 10. PASIERB
  Do dziedziczenia mogą zostać powołani pasierbowie, tylko wówczas, gdy jego oboje rodzice nie żyją.
 11. GMINA I SKARB PAŃSTWA
  Gdy spadkodawca nie pozostawił żadnych osób powołanych do spadku z ustawy, wówczas dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli natomiast ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy nie da się ustalić lub spadkodawca zamieszkiwał i zmarł za granicą, to spadek przypada Skarbowi Państwa.