Dokumenty


Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych:

 1. Umowa zbycia stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego lub użytkowego

  • numer księgi wieczystej,
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia ),
  • w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny (dokonanej po 1 stycznia 2007 roku) wymagane jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest (opcjonalnie):
   • zwolnione od podatku,
   • należny podatek został zapłacony,
   • zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
  • dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności,
  • w przypadku osób prawnych:
   • numer KRS,
   • umowa/statut spółki,
   • uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości (gdy jest wymagana).
  • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu (dodatkowo, według uznania stron),
  • potwierdzenie na piśmie zapłaty podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste) i opłat czynszowych (dodatkowo, według uznania stron).
 2. Umowa zbycia nieruchomości gruntowej (działki)

  • numer księgi wieczystej,
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
  • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku lub darowizny (dokonanej po 1 stycznia 2007 roku) wymagane jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest (opcjonalnie):
   • zwolnione od podatku,
   • należny podatek został zapłacony,
   • zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
  • w przypadku, gdy przedmiotem zbycia jest jedna z działek objętych księgą wieczystą lub w przypadku braku księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub
  • braku takiego planu na danym obszarze (wydaje właściwy Urząd Gminy),
  • dowody osobiste lub paszporty osób biorących w udział w czynności,
  • w przypadku osób prawnych:
   • numer KRS,
   • umowa/statut spółki,
   • uchwała o zgodzie na zbycie/nabycie nieruchomości (gdy jest wymagana).
  • dowód zapłaty podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (dodatkowo, według uznania stron).
 3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  • numer księgi wieczystej, jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa,
  • zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu, (w przypadku, gdy ma być założona księga wieczysta dla spółdzielczego prawa - zaświadczenie Spółdzielni o położeniu i powierzchni lokalu zawierające informację o numerze księgi wieczystej dla działki i budynku, w którym znajduje się lokal, a ponadto wypis z rejestru gruntów i wypis z rejestru budynków, dla nieruchomości budynkowej, z którą związane jest zbywane prawo),
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
  • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku lub darowizny (dokonanej po 1 stycznia 2007 roku) wymagane jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest (opcjonalnie):
   • zwolnione od podatku,
   • należny podatek został zapłacony,
   • zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
  • dowody osobiste lub paszporty osób biorących w udział w czynności,
  • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu (dodatkowo, według uznania stron).
 4. Akt poświadczenia dziedziczenia

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (wydaje Urząd Gminy),
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wszystkich osób wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych (w przypadku osób, które na skutek zawarcia małżeństwa zmieniły nazwisko – odpis skrócony aktu małżeństwa, w pozostałych przypadkach – odpis skrócony aktu urodzenia),
  • testament (jeśli został sporządzony),
  • numery ksiąg wieczystych nieruchomości, których właścicielem był spadkodawca,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy,
  • umowy zrzeczenia się, dziedziczenia - jeżeli były sporządzane,
  • dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności notarialnej,
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.