Czynności notarialne


Zakres dokonywanych czynności notarialnych obejmuje:

 1. Sporządzanie aktów notarialnych (jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron), w tym zawierających umowy:

  • sprzedaży,
  • darowizny,
  • ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy
  • o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy przedwstępne,
  • spółek (prawa handlowego oraz spółki cywilnej),
  • dożywocia,
  • majątkowe małżeńskie,
  • ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
  • zamiany,
  • zniesienia współwłasności,
  • o dział spadku,
  • o podział majątku wspólnego,
  • innych przenoszących własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
  • najmu i dzierżawy,
  • ugody.
 2. Sporządzanie aktów założycielskich fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych
 3. Sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów
 4. Sporządzanie testamentów
 5. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 6. Sporządzanie aktów poddania się rygorowi egzekucji
 7. Sporządzanie pełnomocnictw
 8. Sporządzanie poświadczeń:

  • własnoręczności podpisów,
  • dokumentów (kopii wierzytelnej),
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu,
 9. Doręczanie oświadczeń
 10. Sporządzanie protestów weksli i czeków
 11. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 12. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 13. Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 14. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów